آموزش و توسعه


بدون شک رسيدن به اهداف مهم کاری در هر سازمانی بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغيرکاری دارد. اجراي برنامه های آموزشی و بهسازي نيروي انساني سبب مي­شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيطي، به طور مؤثر فعاليت هايشان را ادامه داده و بر كارايي خود بيفزايند؛ بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است.

در گذشته چنين گمان مي رفت كه زمان آموختن با زمان كاركردن و زندگي كردن از هم جدا هستند و بنابراين براي آن ها آموزشي در خور توجه بود كه پيش از آغاز كار به افراد داده مي شد. بر اين گمان انسان براي زماني مي آموزد و سپس به زندگي و كار مولد می پردازد و زماني كه كار و زندگي آغاز مي شود، ديگر براي آموزش و پرورش جايي در خور توجه وجود ندارد. اين انديشه اكنون اعتبار ندارد و آموزش و پرورش با زيستن انسان همراه شده است(زگهوار تا گوردانش بجو).به نحوي كه همه مردم براي همه وقت بايد به آموختن بپردازند و از تازه هاي دانش بشري خود را تازه سازند و با نيرو و آگاهي بيشتر زندگي سودمند را دنبال كنند. از اين رو پندار سنتي كه دوره كودكي، نوجواني و جواني را تنها براي آموختن مي داند منسوخ گرديد و اكنون تنها با يادگيري پيوسته و پايدار مي توان با دگرگوني هاي فن شناختي و سرشت اشتغال در جامعه متحول سازگار و همراه شد.

در حال حاضر آموزش ضمن خدمت كاركنان در سازمان ها و کارخانجات مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است و منجر به تداوم و بقای سازمان می شود؛ زیرا اين تحول و دگرگوني به حدي است كه عصر حاضر را عصرنيم عمر اطلاعات ناميده اند.يعني دوراني كه در 5 سال، نيمي از اطلاعات بشري منسوخ گرديده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می گردد.

حدود نيمي از مشاغلي كه امروز در بسياري از كشورها مي بینیم در پنجاه سال پيش، وجود نداشته است. تغيير چند باره فعاليت هاي حرفه ای در طول عمركاري، براي مردم روز به روز عادي تر مي شود. اين احتمال كه فرد جواني مهارتي را بياموزد و آن را تا حدود سي سال كار خود بدون تغيير بنيادي ادامه دهد ديگر بسيار ضعيف، يا به کلي محال است.

ما معتقدیم در جامعه ای که به سرعت در حال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها مطلوب است بلكه فعاليتي است كه مدیریت هر سازمان و هر واحد تولیدی حتی کارخانجات، بايد برايش منابعي را در نظر بگيرد تا همواره منابع انساني كارآمد و مطلعي دراختيار داشته باشند.

در پایان با توجه به جایگاه آموزش و سیاست مدیران پیشرو مجتمع ذوب آهن بیستون در استفاده از کارکنان آموزش دیده و ماهر، این کارخانه تولیدی آمادگی خود را جهت همکاری با تمامی آکادمی­های آموزشی که با شرایط این سازمان منطبق هستند اعلام می دارد .